Agricultura, ramaderia i pesca

Pressupost inicial / hab.

0,00 €

Pressupost inicial

0 €

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana despesa provincial

0 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de tota índole destinats a la millora, foment i ordenació de les activitats agrícoles, ramaderes i piscícoles.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'imputaran les despeses relatives a plans d'ordenació del sector; colonització i concentració parcel·lària; foment del moviment cooperatiu i promoció de l'associacionisme; foment de la industrialització agroalimentària; formació de joves empresaris; centres d'extensió agrària i altres de la mateixa naturalesa.
 S'inclouran, a més, les despeses relacionades amb el control i eradicació de plagues; millora i selecció de llavors i de bestiars, centres de biotecnologia; explotacions experimentals agrícoles i altres de naturalesa similar.
 Així mateix comprèn les despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment d'infraestructures bàsiques en activitats agrícoles, ramaderes, piscícoles o cinegètiques; regadius; modificació i millora de les estructures; conservació i sanejament de sòls i altres de naturalesa similar.
 Igualment s'ha d'imputar a aquesta política de despesa, si escau, l'aportació o quota al dipòsit agrícola.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca NaN% 0 €
Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. NaN% 0 €
Desenvolupament rural NaN% 0 €
Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers NaN% 0 €
Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació