En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 09 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.378,16 €
Pressupost per habitant actual: 1.378,16 €

Pressupost inicial

12,56 M€
Pressupost actual: 12,56 M€

Execució

No disp.
El 2023 va ser un 91 %

Habitants

9.110
* dades del 2022

Deute

1,76 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 345.382,00 € 2,75%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.733.629,00 € 13,81%
Habitatge i urbanisme 1.170.002,00 € 9,32%
Benestar comunitari 1.545.570,00 € 12,31%
Medi ambient 687.149,00 € 5,47%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 0,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,13%
Serveis socials i promoció social 1.034.695,00 € 8,24%
Foment de l'ocupació 22.400,00 € 0,18%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 43.910,00 € 0,35%
Educació 1.495.375,00 € 11,91%
Cultura 951.721,00 € 7,58%
Esport 402.149,00 € 3,20%
Actuacions de caràcter econòmic Agricultura, ramaderia i pesca 0,00 € 0,00%
Indústria i energia 0,00 € 0,00%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 132.100,00 € 1,05%
Transport públic 0,00 € 0,00%
Infraestructures 0,00 € 0,00%
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 € 0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 54.395,00 € 0,43%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 237.979,00 € 1,90%
Serveis de caràcter general 1.865.510,00 € 14,86%
Administració financera i tributària 180.000,00 € 1,43%
Transferències a altres administracions públiques 637.066,00 € 5,07%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 105.431,00 € 11,57 € 2,95 %
Despeses corrents en béns i serveis 430.922,00 € 47,30 € 12,05 %
Despeses financeres 129.000,00 € 14,16 € 3,61 %
Transferències corrents 1.111.599,00 € 122,02 € 31,09 %
Fons de contingència i altres imprevistos 45.000,00 € 4,94 € 1,26 %
Inversions reals 1.393.950,00 € 153,01 € 38,98 %
Transferències de capital 98.517,00 € 10,81 € 2,76 %
Actius financers 15.000,00 € 1,65 € 0,42 %
Passius financers 246.382,00 € 27,05 € 6,89 %
Total 12.555.032,00 € 1.378,16 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació