Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.703.300,00 € 532,05 € 35,07 %
Impostos indirectes 250.000,00 € 28,28 € 1,86 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.182.103,00 € 246,84 € 16,27 %
Transferències corrents 2.479.868,93 € 280,53 € 18,49 %
Ingressos patrimonials 160.216,00 € 18,12 € 1,19 %
Transferències de capital 1.041.007,36 € 117,76 € 7,76 %
Actius financers 1.908.859,79 € 215,93 € 14,23 %
Passius financers 687.000,00 € 77,71 € 5,12 %
Total 13.412.355,08 € 1.517,23 €

Cerca una partida específica