Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

249,81 €

Pressupost inicial

2,05 M€

% sobre el total del press.

23,68 %

Mitjana ingrés provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 16,22% 333.164 €
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 11,55% 237.176 €
Taxes per activitats de competència local 2,27% 46.600 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 10,03% 205.958 €
Preus públics 24,91% 511.583 €
Vendes 0,05% 1.000 €
Reintegraments d'operacions corrents 0,00% 100 €
Altres ingressos 34,97% 718.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació