Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

158,52 €

Pressupost inicial

1,44 M€

% sobre el total del press.

33,89 %

Mitjana despesa provincial

666.863,17 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 46,74% 675.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 22,71% 328.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 27,27% 393.795,12 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 3,28% 47.339,82 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 0,00% 0 €
Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00% 0 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 0,00% 0 €
Inversions en béns comunals 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació