Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 3.984.976,00 € 484,73 € 45,95 %
Impostos indirectes 130.000,00 € 15,81 € 1,50 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.053.681,00 € 249,81 € 23,68 %
Transferències corrents 1.995.090,00 € 242,68 € 23,00 %
Ingressos patrimonials 164.375,00 € 19,99 € 1,90 %
Transferències de capital 330.000,00 € 40,14 € 3,80 %
Actius financers 15.000,00 € 1,82 € 0,17 %
Total 8.673.122,00 € 1.055,00 €

Cerca una partida específica