Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.750.186,00 € 527,27 € 46,88 %
Impostos indirectes 131.770,00 € 14,63 € 1,30 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.199.940,00 € 244,19 € 21,71 %
Transferències corrents 2.674.788,00 € 296,90 € 26,40 %
Ingressos patrimonials 160.216,00 € 17,78 € 1,58 %
Transferències de capital 400,00 € 0,04 € 0,00 %
Actius financers 15.000,00 € 1,67 € 0,15 %
Passius financers 200.000,00 € 22,20 € 1,97 %
Total 10.132.300,00 € 1.124,69 €