Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.595.245,00 € 504,42 € 42,72 %
Impostos indirectes 259.396,80 € 28,47 € 2,41 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.246.853,44 € 246,64 € 20,89 %
Transferències corrents 3.075.898,76 € 337,64 € 28,59 %
Ingressos patrimonials 269.816,00 € 29,62 € 2,51 %
Transferències de capital 400,00 € 0,04 € 0,00 %
Actius financers 15.000,00 € 1,65 € 0,14 %
Passius financers 295.000,00 € 32,38 € 2,74 %
Total 10.757.610,00 € 1.180,86 €