Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.452.479,00 € 515,04 € 43,66 %
Impostos indirectes 160.000,00 € 18,51 € 1,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.112.666,00 € 244,38 € 20,72 %
Transferències corrents 2.320.488,00 € 268,42 € 22,76 %
Ingressos patrimonials 148.800,00 € 17,21 € 1,46 %
Transferències de capital 737.671,00 € 85,33 € 7,23 %
Actius financers 15.000,00 € 1,74 € 0,15 %
Passius financers 250.000,00 € 28,92 € 2,45 %
Total 10.197.104,00 € 1.179,54 €

Cerca una partida específica