Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.858.918,00 € 543,20 € 48,83 %
Impostos indirectes 340.000,00 € 38,01 € 3,42 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.192.103,00 € 245,06 € 22,03 %
Transferències corrents 2.383.663,00 € 266,48 € 23,96 %
Ingressos patrimonials 160.216,00 € 17,91 € 1,61 %
Transferències de capital 400,00 € 0,04 € 0,00 %
Actius financers 15.000,00 € 1,68 € 0,15 %
Total 9.950.300,00 € 1.112,39 €

Cerca una partida específica