Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.005.354,00 € 481,76 € 45,21 %
Impostos indirectes 60.000,00 € 7,22 € 0,68 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.049.576,00 € 246,52 € 23,13 %
Transferències corrents 2.161.654,00 € 260,00 € 24,40 %
Ingressos patrimonials 148.075,00 € 17,81 € 1,67 %
Transferències de capital 420.000,00 € 50,52 € 4,74 %
Actius financers 15.000,00 € 1,80 € 0,17 %
Total 8.859.659,00 € 1.065,63 €

Cerca una partida específica