Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 3.122.552,00 € 342,76 € 31,81 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.220.406,27 € 573,04 € 53,18 %
Despeses financeres 111.980,00 € 12,29 € 1,14 %
Transferències corrents 1.069.598,00 € 117,41 € 10,90 %
Fons de contingència i altres imprevistos 5.000,00 € 0,55 € 0,05 %
Transferències de capital 19.317,00 € 2,12 € 0,20 %
Actius financers 15.000,00 € 1,65 € 0,15 %
Passius financers 252.010,00 € 27,66 € 2,57 %
Total 9.815.863,27 € 1.077,48 €

Cerca una partida específica