Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.750.186,00 € 521,43 € 46,88 %
Impostos indirectes 131.770,00 € 14,46 € 1,30 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.199.940,00 € 241,49 € 21,71 %
Transferències corrents 2.674.788,00 € 293,61 € 26,40 %
Ingressos patrimonials 160.216,00 € 17,59 € 1,58 %
Actius financers 15.000,00 € 1,65 € 0,15 %
Passius financers 200.000,00 € 21,95 € 1,97 %
Total 10.131.900,00 € 1.112,17 €

Cerca una partida específica