Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 2.616.231,00 € 300,41 € 24,87 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.394.335,00 € 619,40 € 51,27 %
Despeses financeres 112.699,00 € 12,94 € 1,07 %
Transferències corrents 905.547,00 € 103,98 € 8,61 %
Inversions reals 1.094.000,00 € 125,62 € 10,40 %
Transferències de capital 19.317,00 € 2,22 € 0,18 %
Actius financers 15.000,00 € 1,72 € 0,14 %
Passius financers 364.026,00 € 41,80 € 3,46 %
Total 10.521.155,00 € 1.208,08 €

Cerca una partida específica