Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 3.122.552,00 € 346,60 € 30,82 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.220.406,27 € 579,47 € 51,52 %
Despeses financeres 111.980,00 € 12,43 € 1,11 %
Transferències corrents 1.069.598,00 € 118,73 € 10,56 %
Fons de contingència i altres imprevistos 5.000,00 € 0,56 € 0,05 %
Inversions reals 316.436,73 € 35,12 € 3,12 %
Transferències de capital 19.317,00 € 2,14 € 0,19 %
Actius financers 15.000,00 € 1,67 € 0,15 %
Passius financers 252.010,00 € 27,97 € 2,49 %
Total 10.132.300,00 € 1.124,69 €

Cerca una partida específica