Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 2.552.172,00 € 295,22 € 25,03 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.130.114,00 € 593,42 € 50,31 %
Despeses financeres 112.813,00 € 13,05 € 1,11 %
Transferències corrents 782.437,00 € 90,51 € 7,67 %
Inversions reals 1.113.300,00 € 128,78 € 10,92 %
Transferències de capital 19.317,00 € 2,23 € 0,19 %
Actius financers 15.000,00 € 1,74 € 0,15 %
Passius financers 471.951,00 € 54,59 € 4,63 %
Total 10.197.104,00 € 1.179,54 €

Cerca una partida específica