Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 6.245.551,64 € 685,57 € 53,88 %
Impostos indirectes 342.044,99 € 37,55 € 2,95 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.644.525,72 € 290,29 € 22,81 %
Transferències corrents 720.940,18 € 79,14 € 6,22 %
Ingressos patrimonials 295.592,35 € 32,45 € 2,55 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 300,00 € 0,03 € 0,00 %
Actius financers 18.404,88 € 2,02 € 0,16 %
Passius financers 1.323.950,00 € 145,33 € 11,42 %
Total 11.591.309,76 € 1.272,37 €

Cerca una partida específica