Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 2.903.635,00 € 324,61 € 29,18 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.478.073,00 € 612,42 € 55,05 %
Despeses financeres 115.361,00 € 12,90 € 1,16 %
Transferències corrents 1.073.301,00 € 119,99 € 10,79 %
Fons de contingència i altres imprevistos 40.000,00 € 4,47 € 0,40 %
Inversions reals 28.000,00 € 3,13 € 0,28 %
Transferències de capital 19.317,00 € 2,16 € 0,19 %
Actius financers 15.000,00 € 1,68 € 0,15 %
Passius financers 277.613,00 € 31,04 € 2,79 %
Total 9.950.300,00 € 1.112,39 €

Cerca una partida específica